Směrnice ke klasifikačnímu řádu

Upřesnění podmínek pro udělování kázeňských opatření

(Sankční řád) Součást klasifikačního řádu:

Napomenutí třídního učitele

Důtka třídního učitele

Navrhuje a řeší třídní učitel:

 • zapomínání: žák může zapomenout maximálně 15x za čtvrtletí (pomůcky, domácí úkoly, sešity...)
 • drobné kázeňské přestupky
 • vyrušování v hodinách
 • ztráta žákovské knížky
 • ztráta zapomínacího listu
 • poškození majetku školy (učebnice, ztráta učebnic)
 • zatajování žákovské knížky
 • pozdní příchody na vyučování
 • nepřezouvání se
 

Důtka ředitele školy

Navrhuje třídní učitel a uděluje ředitel školy:

 • opakované drobné přestupky nebo větší množství těchto přestupků
 • vyrušování způsobující narušení chodu hodiny
 • opakovaná ztráta žákovské knížky
 • opakované poškození majetku školy
 • drobné podvody v žákovské knížce – přepsání 1 známky
 • opakované zatajování žákovské knížky
 • padělání podpisu rodičů
 • časté pozdní příchody na vyučování
 • hrubost vůči spolužákům nebo jiným žákům školy
 • malé nepeněžní krádeže ve škole (pomůcky, věci spolužáků atd.)
 • vulgární chování
 • prokázané nepravdivé informace žáků rodičům o škole
 • neomluvené hodiny (max. 2 hodiny)
 • přinesení do školy věcí nebezpečných pro zdraví (nože, pistole na kuličky, zbraně, třaskaviny apod.). Tyto věci budou vráceny rodičům.
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučovací hodině
 

Druhý stupeň z chování

Řeší pedagogická rada:

 • opakované narušování chodu hodin, způsobující zaostávání probíraného učiva za učebním plánem
 • závažné zničení majetku školy
 • opakované podvody v žákovské knížce
 • přepsání více známek, trhání listů, vlastnění více žákovských knížek
 • kouření v areálu školy
 • opakovaná hrubost, poškození majetku jiného žáka
 • peněžní krádeže a krádeže cennějších věcí (šperk, mobil, oblečení apod.)
 •  opakované drobné krádeže
 • vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy
 • neomluvené hodiny do 2 dnů (3-12 hodin)
 • použití a manipulace s nebezpečnými věcmi pro zdraví ve škole
 • zjištěné užívání drog včetně marihuany
 • šikana – poškozování věcí druhého, vyhrožování násilím
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučování
 

Třetí stupeň z chování

Řeší pedagogická rada

 • úmyslné poškození školní budovy (okna, fasáda, střecha)
 • opakované podvody v žákovské knížce po udělení 2. stupně z chování
 • opakované kouření v areálu školy
 • hrubost s ublížením na zdraví
 • opakované krádeže po udělení 2. stupně
 • opakované vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy a poškozování jejich majetku
 • opakované záškoláctví – neomluvené hodiny nad 2 dny (nad 12 hodin)
 • poranění druhé osoby způsobené nebezpečnými věcmi
 • opakované zjištěné užívání drog
 • šikana – vymáhání peněz a služeb, ponižování druhého, snižování důstojnosti druhého
 • distribuce drog
 • přinesení alkoholu do školy nebo na školní akci
 • konzumace alkoholu ve škole nebo na školní akci
 • odcizení školní dokumentace (včetně klasifikačních materiálů), její zatajování nebo zničení

                                                                                    

      projednala pedagogická rada dne 3. 10. 2019

 

 

Vnitřní směrnice o významu žákovské knížky, její kontrole a sankcích za její zapomínání či ztráty

Č. j. :

SM 2/2012

Vypracoval :

Mgr. Roman Horut

Pedagogická rada projednala a schválila dne :

24.11.2011

Nabytí účinnosti :

1.1.2012

I. Úvodní preambule :

Žákovská knížka je považovaná za jeden ze základních dokumentů žáka a za zásadní informační zdroj mezi školou a zákonnými zástupci žáka o jeho prospěchu a chování, a proto je žák povinen ji denně nosit do školy, udržovat ji v čistotě, včetně obalu. Zapomenutí či ztráta žákovské knížky je považováno za podnět k udělení výchovného opatření.

II. Vnitřní směrnice

1. Žákovskou knížku má každý žák před první vyučovací hodinou na lavici obalenou v neponičeném obalu, pokud ji zapomene, omluví se.

2. Její absenci zaznamená vyučující do zvláštního listu  vloženého v třídní knize.

3. Každý třídní učitel je povinen v periodě 1x za měsíc provést kontrolu zvláštního listu v třídní knize a v případě zjištění určitého množství záznamů žáka použít některého z výchovných opatření uvedeného v článku 4.

4. Sankční škála výchovných opatření pro pololetí :

a) zapomínání žákovské knížky:

Četnost zapomenutí

Výchovné opatření

3

Poznámka do žákovské knížky, upozornění pro žáka a rodiče

4

Napomenutí třídního učitele

8

Důtka třídního učitele

12

Důtka ředitele školy

16

Snížená známka z chování

b) ztráta žákovské knížky:

Četnost ztrát

Výchovné opatření

1

Důtka třídního učitele, informování rodičů, rodiče požádají o duplikát žákovské knížky s označením číslicí 2, razítkem školy a podpisem ředitele na přední obálce. Lhůta na vyřízení je 1 týden.

opakovaná

Druhý stupeň z chování, informování rodičů, zakoupení duplikátu s označením číslicí 3,4,.., razítkem školy a podpisem ředitele na přední obálce.

5. Sdělení o chování včetně poznámek do žákovské knížky zapisují pedagogičtí pracovníci bez prodlení. Popis přestupku musí být charakterizován věcně a výstižně.

6. Kontrolu žákovských knížek provádí třídní učitel v minimální periodě 1x měsíčně. Žák má vždy povinnost zajistit si dopsání známek jednotlivými vyučujícími!!!            

7. V žákovské knížce je pevně připojen zapomínající list.

 

Ve Starém Jičíně dne 23. 9. 2019                                                                           Mgr. Roman Horut, ředitel školy

Kontakt

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Starý Jičín 126, 742 31
IČO: 70982023
Datová schránka: 9famspz
556 752 571
skola@zsstjicin.cz

556 720 953 - výchovný poradce
dutkova@zsstjicin.cz
556 752 556 - školní jídelna
zuzanakova@zsstjicin.cz
556 720 954 - školní družina
urbanova@zsstjicin.cz